GDPR:n mukainen tietosuojaseloste

 

Tämä on Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2018. Viimeisin muutos 23.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy, Vääksyntie 331, 19700 Sysmä. Puhelin 010 32 39 320.

2. Tietosuojavastaava

Anne Sireni, anne (at) paijanne-ovet.fi, puh. 010 32 39 323

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutettu käsittelemään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Tilaajan nimi
Tilaajan yhteystiedot
Tilaajan toimitustiedot Henkilöturvatunnus (laskutusasiakkailta) Tiedot maksutapahtumista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy yksilöi toimensa alihankkijoille asiakkaan kannalta nimettömästi, eikä siten luovuta asiakkaidensa henkilötietoja yrityksen ulkopuolisille. Henkilötietoja ei myöskään missään olosuhteissa luovuteta markkinointitarkoituksessa ulkopuoliselle, eikä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta. Paperiaineisto säilytetään lukitussa tilassa ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Siltä osin, kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Siltä osin kuin Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy on ulkoistanut tietojärjestelmiensä ylläpidon, se on saanut ylläpitäjiltä asianmukaiset sitoumukset tässä dokumentissa mainittujen periaatteiden noudattamisesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, jolla on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, jolla on oikeus varmistua pyytäjän henkilöllisyydestä.

Lataa tietosuojaseloste.pdf